SOŠV navrhol sériu opatrení: Slovenskému športu treba pomôcť

logo novycas6 kopiaDenník NOVÝ ČAS uverejnil článok TASR: SOŠV navrhol sériu opatrení: Slovenskému športu treba pomôcť

 

Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) spoločne so športovými zväzmi a v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR hľadá spôsoby, ako počas koronakrízy pomôcť slovenskému športu.

Požiadavky zo športového sektora zhrnul SOŠV do návrhu opatrení, ktoré komplexne už dávnejšie zaslal rezortnému ministerstvu i štátnemu tajomníkovi zodpovednému za šport Ivanovi Husárovi, informoval portál olympic.sk.

Šport patrí k odvetviam, ktoré boli vládnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu ovplyvnené ako prvé. Ešte pred uzatvorením prevádzok či obchodov (opatrenie ÚVZ z 12. marca 2020) bolo rozhodnutím ÚVZ z 9. marca 2020 zakázané konanie hromadných podujatí. Viaceré vládne ekonomické kompenzačné opatrenia sú naviazané len na subjekty, ktoré museli povinne uzatvoriť prevádzky. Organizátori hromadných podujatí však väčšinou nemajú prevádzky, ale napriek tomu prišli o akýkoľvek príjem už od 10. marca. Vláda by mala mať osobitný záujem na ochrane pracovných miest v športe, ktorý má silný hospodársky dosah z hľadiska zamestnanosti a jeho podielu na hrubom domácom produkte. Súvisiace sociálne výhody športu prispejú k obnove európskych spoločností počas krízy a po nej. Šport môže jednotlivcom a spoločnostiam pomôcť zmierniť negatívne účinky krízy na ich životy prostredníctvom mechanizmov, ktoré môžu prispieť k zdraviu ľudí, socializácii, vzdelávaniu a k všeobecnému pocitu pohody.

Slovenský olympijský a športový výbor po konzultáciách s národnými športovými zväzmi, ktoré sa naň obracali so svojimi požiadavkami, navrhol sériu opatrení, ktoré by mali zmierniť dopady pandémie na športový život na Slovensku. Už pred štyrmi týždňami ich poslal kompetentným na ministerstvo školstva. Jeho predstavitelia už viackrát deklarovali vôľu zaoberať sa návrhmi SOŠV a športové hnutie vyzývali, aby svoje postrehy a námety na štát adresovali výhradne prostredníctvom SOŠV. Doterajšie opatrenia vlády SR (tzv. plošné opatrenia) nereflektujú dostatočne dopady koronakrízy v oblasti športu, rovnako ako v mnohých ďalších oblastiach (cestovný ruch, kultúra). Návrhy SOŠV zohľadňujú špecifiká športu a hľadajú viaczdrojové možnosti, napríklad odstránením neprimeraných zákonných povinností. Opatrenia zohľadňujú tiež vznik či ponuku protihodnoty pre štát, ktorá bude mať pozitívny a aj trvajúci charakter alebo dôsledky.

Športové zväzy a federácie dnes hospodária so štátnymi i verejnými prostriedkami, ktoré sú zmluvne viazané na konkrétny stanovený účel. Práve viazanosť financií ich limituje pri snahe vyrovnať sa s dôsledkami koronakrízy. Slovenský olympijský a športový výbor preto odporučil ministerstvu prijať príslušnú legislatívu, ktorá umožní zmenu účelu čerpania financií pre rok 2020. Upraviť by sa mala zákonom stanovená percentuálna viazanosť rozdelenia príspevku uznanému športu. Mantinely by sa mali uvoľniť a napríklad finančné prostriedky na organizovanie podujatí či sústredení, ktoré dnes nebude možné organizovať, presunúť do podpory mládeže, športových klubov či fondu solidarity, z ktorého sa budú zabezpečovať príjmy nielen momentálne azda najzraniteľnejšej skupiny v slovenskom športe – športových odborníkov a trénerov, ale aj mzdové náklady športovcov. Cieľom návrhu je umožniť, aby sa v prípade, ak sa nenaplní účelovosť pridelených finančných prostriedkov, tie mohli použiť na iné vhodné účely. Ďalšou možnosťou, ktorá by pomohla športovému hnutiu a ktorá sa tiež ponúka, je predĺženie dočerpania nevyužitých účelových prostriedkov v roku 2021. To by umožnilo lepšie a racionálnejšie rozloženie vzniknutej záťaže.

Zväzy by podľa návrhu opatrení mali mať tiež v roku 2020 mimoriadne možnosť zaradiť medzi oprávnené výdavky aj niektoré náklady, ktoré neočakávane vznikli z dôvodu pandémie (napríklad poskytnutie finančnej pomoci športovým klubom s nájmom a pod.). Športový život je v celom svete zastavený a rozbehne sa pravdepodobne až v druhej polovici roka, čo môže výrazne ovplyvniť aj niektoré vstupné hodnoty do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu na rok 2021. Vzhľadom na nedostatok podujatí, na ktorých môžu športovci dosiahnuť rozhodujúci športový výsledok pre výpočet príspevku, rovnako tak pre nemožnosť realizácie troch účastí na súťažiach a poklesu členskej základne národných športových zväzov v tomto období pre nemožnosť súťaží, navrhuje SOŠV zafixovať vybrané vstupné hodnoty pre výpočet príspevku uznanému športu i pre výber športovcov Top tímu 2020 (nakoľko športovci nemajú pre zrušenie športových podujatí možnosť splniť predpísané podmienky pre budúcoročné zaradenie).

Športovým subjektom by pomohlo aj predĺženie stanovených termínov pre schválenie výročných správ, ich zverejnenie v registri účtovných závierok a tiež umožnenie použitia a vyúčtovania dotácií a príspevkov z verejných zdrojov i sponzoringu do konca roka 2021, čo umožní už spomínané racionálnejšie rozloženie záťaže. Firmy by mali dostať možnosť podporovať šport aj v prípade, že nebudú mať v roku kladný hospodársky výsledok. Pre činnosť športových organizácií je v dnešnej dobe dôležité aj zákonom povoliť korešpondenčné hlasovanie či zasadnutia ich najvyšších orgánov prostredníctvom moderných technológií.

Slovenský olympijský a športový výbor navrhol zostaviť pracovnú skupinu pôsobiacu na MŠVVaŠ SR, ktorá by koordinovane riešila vzniknuté celonárodné problémy športu a mohla komunikovať aj s ďalšími ústrednými orgánmi štátnej správy. Jej členmi by boli zástupcovia ministerstva, SOŠV, národných športových zväzov, športových klubov, ale aj športovcov či samospráv. Zároveň by táto skupina mohla priebežne informovať športové hnutie o dôležitých krokoch vlády SR a ministerstva, ktoré sa ho týkajú (napr. v akej výške dostane zvyšné financie PUŠ 2020 a na aký účel môže tieto financie využiť v tejto mimoriadnej situácii a pod.).

"Slovenský olympijský a športový výbor sa bude ďalej snažiť aj o otvorenie vnútorných športovísk, aspoň pre vrcholových športovcov na individuálne tréningy, za dodržania prísnych hygienických opatrení. Prvotným úspechom bolo už medzičasom povolené postupné obnovenie športovej prípravy a vykonávania rekreačného športu na vonkajších športoviskách, čo rovnako obsahovali navrhované opatrenia. Umožnenie takejto športovej prípravy je totiž nevyhnutné pre zachovanie športovej výkonnosti, ale i fyzického a psychického zdravia športovcov. Takéto otvorenie športovísk je dôležitým ústretovým krokom voči športovému hnutiu, športovcom, trénerom, zástupcom klubov a majiteľom športovej infraštruktúry. Medzi navrhovanými opatreniami je tiež požiadavka umožniť dobrovoľnú centralizovanú prípravu vrcholových športovcov v karanténnych podmienkach s ubytovaním a stravou bez cestovania, samozrejme, za dodržania opatrení nevyhnutných na ochranu pred šírením nákazy," uvádza sa ďalej v správe na oficiálnom webe SOŠV.

V dnešnej dobe navyše nie je jednoznačne jasné, či sa ekonomické opatrenia vlády na pomoc firmám a zamestnancom týkajú aj športového prostredia. Finančná správa a ústredie ÚPSVaR SR nevedeli dať doteraz adekvátnu odpoveď na otázku, či o opatrenie môžu požiadať aj zamestnaní športovci či športovci vykonávajúci činnosť ako SZČO. SOŠV preto požiadal ministerstvo vydať usmernenie, či prijaté ekonomické opatrenia platia aj pre kluby ako zamestnávateľov a ich zamestnancov vrátane SZČO. O všetkých predložených návrhoch komunikujú predstavitelia SOŠV so zástupcami ministerstva školstva, prvé konkrétne návrhy zo strany štátnych orgánov na pomoc športu by mali byť známe už v najbližších dňoch.

"Podporné opatrenia cielené na športový sektor a na zmiernenie dopadov 'pandemickej krízy' sú veľmi dôležité, keďže športový sektor je práve tou oblasťou, ktorá má do budúcna zabezpečiť posilnenie imunity a zdravia populácie. Vláda Slovenskej republiky by nemala podceniť význam športu pre spoločnosť," uviedol pre olympic.sk riaditeľ právneho oddelenia SOŠV Patrik Hrbek.

 

 

.jj


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur