SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ

logo_stuobeztextu_130Delegáti XXXIII. konferencie STÚ schválili nové znenie Súťažného poriadku STÚ. Aktualizovaný Súťažný poriadok STÚ nadobudol platnosť 

a účinnosť dňom schválenia - 8. marca 2020.

SÚŤAŽNÝ PORIADOK STÚ

 

 

Upozorňujeme na zmeny oproti predchádzajúcemu zneniu:  


Článok I. - VEKOVÉ KATEGÓRIE
Rozšírenie, resp. upresnenie kategórií:

- TRIATLON - Muži absolútne poradi šprint triatlon od 16 rokov, Vy3

- DUATLON - Muži absolútne poradi šprint duatlon od 16 rokov, Muži a Ženy 20-39, Vy3

- AKVATLON - Muži absolútne poradie od 16 rokov, Muži a Ženy 20-39, Vy3 

KROS TRI, KROS DUA, ZIMNÝ, KVADRIATLON - Muži a Ženy 20-39, Vy3

STREDNÝ A DLHÝ TRIATLON - Muži a Ženy 20-39, Vy3

 

Článok III.
Bod 8. ...Členom STÚ je držiteľ platnej licencie pre dané obdobie / deň (aj cudzí štátny príslušník za podmienky príslušnosti k registrovanému klubu v STÚ).
Bod 9.11. Zmena počtu zarátavaného počtu kôl v žiackych kategóriách (navýšenie v triatlone zo 4 na 5 a zníženie v akvatlone zo 4 na 3)
BOD 10. ...a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nie tzv. jednorazová registrácia). 

 

.jj 

 


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur