• Home
  • Konferencia STÚ

XXXVII. konferencia STÚ

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská triatlonová únia zverejňuje Zápisnicu z XXXVII. konferencie STÚ, ktorá sa konala formou per rollam s termínom hlasovanie do 19.3. 2021, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a ostatných príloh.

Čítať ďalej


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur