Disciplinárna komisia STÚ

logo_stuobeztextu_13011. 02. 2017DISCIPLINÁRNA KOMISIA STÚ - zloženie komisie bolo schválené na zasadnutí VV STÚ dňa 4. februára 2017. K doterajšiemu predsedovi boli zvolení dvaja členovia. 

Imrich Holečko - predseda
Daniel Konečný - člen
Miroslav Ozorák - člen


Pôvodní dvaja členovia - Karol Moravčík abdikoval, Milan Celerin v zmysle Stanov STÚ - článok 27 bod 6. nesmie vykonávať funkciu vo výkonnom orgáne a súčasne aj v orgáne zabezpečujúcom spravodlivosť.  


World Triathlon 6

SOŠV logo 6

NSC logo miniSCP miniDukla logo mini

MŠVVŠ SR logo 170Prostriedky zo štátneho rozpočtu

na šport v roku 2021:

Bežné  transfery: 350 409 Eur